Regulamin Gdańskich Dni Elektryki

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Gdańskich Dni Elektryki (zwane dalej: GDE) mają zastosowanie wobec Uczestników Gdańskich Dni Elektryki, które odbędą się w dniach 26 – 27 października 2021 r. na Politechnice Gdańskiej oraz w budynku Olivia Star w Gdańsku. Regulamin określa warunki uczestnictwa w GDE, płatności oraz zasady organizacyjne, a w tym prawa i obowiązki Uczestników.

1.2. Organizatorem GDE jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk.

1.3. GDE zaplanowane jest w dniach 26 – 27 października 2021 r. Szczegółowy harmonogram wraz z programem oraz listą partnerów i prelegentów będzie znajdował  się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: https://gde.sep.gda.pl.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji.

1.5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w GDE, w przypadku gdy nie uiścił on opłat.

1.6. Udział w konferencji oraz targach firm w dn. 26.10.2021 r. będących częścią GDE, jest bezpłatny.

1.7. Uroczysty bankiet w dn. 26.10.2021 r. jak również konferencja w dn. 27.10.2021 r. są biletowane – odpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem uczestnictwa w GDE jest rejestracja uczestnika. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Przed dokonaniem rejestracji każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.2. Rejestracja dokonywana jest min. z dwudniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną bądź fizycznie w punkcie informacyjnym w dniu wydarzenia. Uczestnik wysyła Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://gde.sep.gda.pl. Po wysłaniu formularza Organizator w ciągu 2 dni roboczych dokona weryfikacji poprawności podanych danych.

2.3. Kolejno organizator poinformuje o pełnej rejestracji Uczestnika oraz sposobie zapłaty (w przypadku odpłatnego uczestnictwa) lub o braku dostępnych miejsc na GDE.

2.4. Pełna rejestracja udziału w GDE jest jednoznaczna z obowiązkiem do dokonania płatności za wybrany typ uczestnictwa w GDE.

2.5. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i powrotu na miejsce GDE oraz koszty zakwaterowania.

2.6. Płatność za uczestnictwo GDE (w przypadku odpłatnego uczestnictwa) dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego. Informacje o numerze konta bankowego, na które należy dokonać przelewu wraz z jego tytułem, zostaną przesłane do Uczestnika drogą mailową po weryfikacji danych i dostępności miejsc na GDE.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU, ZMIANA DANYCH

3.1. Rezygnacja

  1. w przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w GDE co najmniej 7 dni przed wydarzeniem po uprzedniej rejestracji, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty, w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
  2. jeżeli Uczestnik decyduje się na rezygnację zobowiązany jest poinformować Organizatora stosownym emailem na adres: gde@sep.gda.pl.
  3. zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić maksymalnie do 19 października 2021 r.

3.2. Bezpłatna zmiana nazwiska osoby uczestniczącej w konferencji jest możliwa jedynie w przypadku wysłania stosownego maila na adres Organizatora (gde@sep.gda.pl). Organizator w ciągu 48 godzin odpowie na maila, co jest wiążącym i ostatecznym stanowiskiem Organizatora. Informacja musi być dostarczona do Organizatora najpóźniej do 23.10.2021 r.

3.3. W przypadku odwołania GDE z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo.

3.4. Rejestracja udziału w Konferencji oraz zgłoszenia Uczestników przyjmowane są od dnia 01.01.2021 r. Organizator zastrzega, że liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku sprzedaży całej puli dostępnych miejsc dla wybranych typów uczestników. Organizatorzy zobowiązują się poinformować o tym fakcie droga mailową lub komunikatem na stronie www GDE.

ZASADY ORGANIZACYJNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencje Uczestnikom:

  1. nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych;
  2. którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników,

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas GDE.

4.3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana są GDE, a w szczególności stosować się do zaleceń personelu obiektu, w którym odbywa się GDE.

4.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się GDE.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Przebieg GDE zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg Konferencji może być filmowany oraz fotografowany.

6.2. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w GDE jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w GDE, oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.

6.3. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestracje swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w GDE.

6.4. Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie GDE i materiałami zarejestrowanymi, w których prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na Organizatora i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych oraz komercyjnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

6.6. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.

6.7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://gde.sep.gda.pl/.

6.8. Uregulowanie kwestii ochrony danych osobowych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) zawiera odrębny dokument – „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk w związku z Gdańskimi Dniami Elektryki”.

 

Gdańskie Dni Elektryki
gde@sep.gda.pl
533 242 692
www.gde.sep.gda.pl

SEP O. Gdańsk
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
www.sep.gda.pl