Z przykrością informujemy, iż tegoroczna edycja Gdańskich Dni Elektryki została odwołana z powodu panującej pandemii.

Regulamin Gdańskich Dni Elektryki

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Gdańskich Dni Elektryki (zwane dalej: GDE) mają zastosowanie wobec Uczestników Gdańskich Dni Elektryki, które odbędą się w dniach 9- 10 maja 2019r. na Politechnice Gdańskiej oraz w Hotelu Almond Gdańsk. Regulamin określa warunki uczestnictwa w GDE, płatności oraz zasady organizacyjne, a w tym prawa i obowiązki Uczestników.

1.2. Organizatorem GDE jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk.

1.3. GDE zaplanowane jest w dniach 9- 10 maja 2019. Szczegółowy harmonogram wraz z programem oraz listą partnerów i prelegentów będzie znajdował  się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: https://gde.sep.gda.pl/

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji.

1.5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w GDE, w przypadku gdy nie uiścił on opłat.

ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem uczestnictwa w GDE jest rejestracja uczestnika. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Przed dokonaniem rejestracji każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.2. Rejestracja dokonywana jest drogą elektroniczną. Uczestnik wysyła Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://gala.sep.gda.pl. Po wysłaniu formularza Organizator w ciągu 7 dni roboczych dokona weryfikacji poprawności podanych danych.

2.3. Kolejno organizator poinformuje o pełnej rejestracji Uczestnika oraz sposobie zapłaty lub też o braku dostępnych miejsc na GDE.

2.4. Pełna rejestracja udziału w GDE jest jednoznaczna z obowiązkiem do dokonania płatności za wybrany typ uczestnictwa w GDE.

2.5. Opłata za udział w GDE wynosi 390 zł brutto (trzysta dziewięćdziesiąt złotych brutto). Możliwa jest rezerwacja zakwaterowania na czas trwania GDE, zgodnie z odrębnym regulaminem wybranego hotelu.

2.6. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce GDE oraz koszty powrotu.

2.7. Sposób płatności. Jedynym sposobem płatności jest płatność wykonana przelewem bankowym. Informacje o numerze konta bankowego, na które należy dokonać przelewu wraz z jego tytułem, zostaną przesłane do Uczestnika drogą mailową po weryfikacji danych i dostępności miejsc na GDE.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU, ZMIANA DANYCH

3.1. Rezygnacja

  1. a) w przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w GDE co najmniej 21 dni przed wydarzeniem po uprzedniej rejestracji, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty, w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
  2. b) jeżeli Uczestnik decyduje się na rezygnację zobowiązany jest poinformować Organizatora stosownym emailem na adres: gde@sep.gda.pl.
  3. c) zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić maksymalnie do 18 kwietnia 2019r.

3.2. Bezpłatna zmiana nazwiska osoby uczestniczącej w konferencji jest możliwa jedynie w przypadku wysłania stosownego maila na adres Organizatora (gde@sep.gda.pl). Organizator w ciągu 48 godzin odpowie na maila, co jest wiążącym i ostatecznym stanowiskiem Organizatora. Informacja musi być dostarczona do Organizatora najpóźniej do 18.04.2018r.

3.3. W przypadku odwołania GDE z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo.

3.4. Rejestracja udziału w Konferencji oraz zgłoszenia Uczestników przyjmowane są od dnia 18 lutego 2019 r. Organizator zastrzega, że liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku sprzedaży całej puli dostępnych miejsc dla wybranych typów uczestników (pkt.2.5) Organizatorzy zobowiązują się poinformować o tym fakcie droga mailową lub komunikatem na stronie www GDE.

ZASADY ORGANIZACYJNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencje Uczestnikom:

  1. a) nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych;
  1. b) którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;
  2. c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników,

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas GDE.

4.3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana są GDE, a w szczególności stosować się do zaleceń personelu obiektu, w którym odbywa się GDE.

4.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się GDE.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Przebieg GDE zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg Konferencji może być filmowany oraz fotografowany.

6.2. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w GDE jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Gali, oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestracje swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w GDE.

6.3. Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie GDE i materiałami zarejestrowanymi, w których prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na Organizatora i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych oraz komercyjnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

6.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2019 r.

6.5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.

6.6. Treść́ Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://gde.sep.gda.pl/.