Z przykrością informujemy, iż tegoroczna edycja Gdańskich Dni Elektryki została odwołana z powodu panującej pandemii.

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk
w związku z Gdańskimi Dniami Elektryki

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi osób biorących udział w Gdańskich Dniach Elektryki (zwanych dalej GDE) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk jako Administrator danych osobowych podaje następujące informacje :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku; 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6.

2. Podanie danych osobowych :

a) jest niezbędne do realizacji zamówienia i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1b RODO,
b) dane niezbędne do wystawienia faktury/paragonu są przetwarzane na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług,
c) podanie adresu e-mail i nr telefonu jest niezbędne w celu przesyłania aktualnych informacji jak również kontaktu w związku z Gdańskimi Dniami Elektryki.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przetrzymywane przez okres 1 roku licząc od dnia zakończenia Gdańskich Dni Elektryki (tj. 10 maja 2019 r.). Po tym czasie zgłoszenia na GDE w formie papierowej zostają komisyjnie zniszczone jak również usunięte z komputerowej bazy danych. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu prawo do :

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe),
f) wycofania zgody.
6. Punkt 5 ma zastosowanie wyłącznie wtedy gdy usuwane dane nie kolidują z przepisami wymienionymi w pkt. 2 podpkt. a) i b).

7. Wycofanie zgody może nastąpić listownie na adres 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk lub wiadomością e-mail wysłaną na adres sep@sep.gda.pl.

8. Do przetwarzania Państwa danych będzie upoważnione jedynie Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, przy czym zaznacza się, że dane nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów ścigania na ich prośbę (w toku postępowania administracyjnego/karnego/wyjaśniającego).

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ GDAŃSK